Kvalitet och miljö


 

Affärsidé
Vår affärsidé är att tillhandahålla utrustningar, produkter och material samt projektera och utföra installationer för energieffektiva system och kundanpassade lösningar i el-, tele-, data-, industri- och säkerhetsinstallationer samt ge service av ett brett utbud inom dessa områden. Målsättningen är att våra lösningar skall vara kostnadseffektiva för kunden och företaget.

Vision
Vår vision är att utveckla Kempes El AB till att bli det attraktivaste företaget inom vårt geografiska verksamhetsområde som utför el-, tele-, data-, industri- och säkerhetsinstallationer och serviceuppdrag.

Med ständiga förbättringar och helhetssyn på företagets verksamhet är vår ambition att vara ett föredöme på marknader där vi finns. För att vi internt ska bli starkare och kunna behålla men även öka vår konkurrenskraft och förtroendet på marknaden krävs att vi bygger upp långsiktiga kundrelationer, vilket vi bäst gör med hög kundservice samt genom att vi inför och tillämpar ett ledningssystem för elsäkerhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.


VÅR FÖRETAGSPOLICY - en vägvisare för ett bättre företag för våra medarbetare och kunder
 

"I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde.
Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Kempes El AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, elsäkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy. 

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill ska råda på Kempes El AB. De uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder."

Rasmus Ödling, VD

2022-04-04

 

Arbetsmiljö och medarbetare

Vi skall säkerställa att: 

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade skall känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdragsbeskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.
 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet.  Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget. 
 • Arbetet skall vara förenligt med ett familjeliv.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.
   

Kvalitet och säkerhet

Vi skall säkerställa att: 

 • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunder synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden. 
 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner.
 • Använt material uppfyller kraven i gällande Elmaterial- & EMC-föreskrifter.
 • Allt elarbete skall utföras så att anläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.


Miljö

Vi skall säkerställa att: 

 • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering. 
   

Läs vår integritetspolicy här